EDUBO

Technologie pro moderní výuku v rámci revize RVP ZV

SOFWARE

Vývoj softwarové platformy pro základní a střední školy sloužící k vedení bezpečné a efektivní distanční i prezenční on-line výuky. Software bude po jeho uvedení na trh poskytován školám zdarma.

HARDWARE

Vývoj moderního technického řešení umožňující školám jednoduchý přechod v rámci revize RVP ZV. Řešení bude založené na inteligentní mobilní učebně.

RENOVAČNÍ LINKA

Vývoj technologií pro levné opravy, renovaci a recyklaci stávajícího vybavení škol a žáků. Prodloužení životnosti IT techniky na školách.

Co je to EDUBO?

Výzkumný projekt EDUBO (EDUkační platforma pro Bezpečnou On-line výuku) navazuje svojí náplní na úspěšnou spolupráci společností Mironet, Mr. Cloud a Univerzity Karlovy v rámci charitativního projektu Počítače dětem, a dále na VaV projekty CIRKULA a Podpora rozvoje digitální gramotnosti.

Cílem projektu EDUBO je nalézt nejvhodnější technické řešení pro bezpečnou a moderní prezenční i distanční on-line výuku s napojením na moderní cloudový systém pro sdílení a snadnou dostupnost nejlepších učebních postupů a učební látky. Celkové vyvíjené řešení se bude skládat z několika na sebe navazujících částí a bude kombinací software, hardware a renovační linky.

Stěžejním finálním výstupem projektu je software, který bude poskytnut školám zdarma. Pro potřeby učitelů, rodičů a žáků bude vyvinuta bezpečná, ergonomicky přívětivá a snadno pochopitelná platforma pro přípravu a realizaci výuky, která bude funkční i na stávajícím technickém vybavení škol a umožní bezpečné využití stávajícího technického vybavení žáků (BYOD).

EDUBO počítá s využitím i starší techniky, aby bylo jednak možné využít stávající vybavení škol a žáků. Zároveň aby bylo možné do rozvoje digitálních kompetencí žáků zapojit i žáky ze sociálně slabých rodin, projekt podpoří vývoj postupů efektivní renovace a recyklace vyřazené techniky, kterou na charitativní účely věnovali dárci z řad jednotlivců i organizací. Vyvíjené řešení tak zajistí celý soubor technologií pro udržitelnost, snižování míry odpadu a zároveň rovný přístup k modernímu vzdělávání 21. století.

Výzkumný projekt je otevřený a nabízí spolupráci zřizovatelům základních a středních škol a pedagogům a ICT koordinátorům na základních a středních školách, neziskovému sektoru i podporovatelům moderního vzdělávání i filantropům podporujícím moderní vzdělávání.

JEDNOTNÁ PLATFORMA

Sjednocení potřebných nástrojů pro distanční a prezenční on-line výuku na jedné platformě, která bude mít uživatelsky přívětivé rozhraní (UX), a bude přístupná jak pro žáky, tak pro jejich rodiče

LEPŠÍ KOMUNIKACE A INTERAKCE

Efektivnější a bezpečnější komunikace mezi učitelem a jeho žáky. Účinné a snáze dostupné interakce (učitel – žák, ale i žák – žák a žák – učební materiál…). Vyšší koncentrace žáků při výuce

PŘEHLEDNOST A SNADNOST UŽÍVÁNÍ

Přehlednější a lépe strukturovaný učební obsah, s propojením na nástroje pro poskytování zpětné vazby a hodnocení studentů. Zjednodušení a sjednocení nástrojů na vytváření výukového obsahu a jeho sdílení

SPECIALIZACE DLE PŘEDMĚTŮ S MEZIPŘEDMĚTOVÝM PŘESAHEM

Podpora oborových specifik jednotlivých vyučovacích předmětů poskytnutím nástrojů pro jejich podporu (matematika, přírodní vědy, cizí jazyky…). Sdílení nejlepších studijních postupů a materiálů pro výuku. Možnost mezipředmětového využití nástrojů

MÉNĚ ADMINISTRATIVY

Snížení administrativní zátěže vyučujících propojením výstupů z hodnocení v prostředí spolupracujícím s administrativním systémem školy. Integrace nástrojů pro evidenci výsledků žáků, pro tvorbu žákovského portfolia a nástrojů sumativního i formativního hodnocení žáků

INDIVIDUALIZACE VÝUKY A INKLUZE

Individualizace výuky a podpora inkluze. Možnost distančního studia v režimu off-line bez přístupu k internetu. Vyšší bezpečnost žáka i učitele. Podpora selektivního přístupu k studijním materiálům na základě talentu a naopak např. hendikepu žáka

MODERNÍ UČEBNÍ POSTUPY

Inovace moderních pedagogických přístupů díky podpoře EDUBO nástrojů (nástroje pro formativní hodnocení, skupinovou práci, projektové vyučování, „obrácenou“ učebnu apod.)

VYUŽITÍ TECHNOLOGIÍ

Zadávání úkolů na dálku včetně možnosti jejich řešení v rámci žákovských řešitelských týmů. Možnost synchronní on-line výuky. Sledování průběžné práce studentů učitelem přes počítač v rámci učebny

VYŠŠÍ KONCENTRACE ŽÁKŮ

Zabezpečení přístupu pouze k části obsahu internetu z důvodu bezpečnosti i soustředění žáka během výuky. Možnost vzdáleného ovládnutí aplikace autorizovanou osobou (učitel, technická podpora)

VYŠŠÍ ATRAKTIVITA VÝUKY

Podpora multimediálních výukových materiálů vyžadujících přímou interakci žáka. Přehledné hodnocení žákovy práce, včetně nástrojů pro formativní hodnocení. Podpora rozdělení žáků do skupin a podpora práce ve skupinách

BEZPEČNOST A DOSTUPNOST

Zajištění vysoké míry bezpečnosti, šifrování a zálohování dat. Výměna dat v režimu on-line i off-line režimu. Možnost napojení školy na cloudovou platformu a využití cenově dostupných cloudových služeb

SDÍLENÉ DATABÁZE

Databáze se vzorovým obsahem učební látky pro jednotlivé obory, databáze „best practices“, databáze pro softwarovou, účetní a administrativní kompatibilitu a databáze nejlepších možností využití starší techniky na školách

VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍHO VYBAVENÍ ŠKOL

Renovační linka umožňující levné opravy, renovaci a recyklaci stávajícího vybavení školy. Snížení nákladů na přepravu a balení, snížení nákladové ceny opravy, renovace nebo recyklace výrobku a prodloužení životnosti IT výrobku. Zvýšení množství renovovatelné techniky. Cenově dostupnější výměna baterií

Z části ukončený vývoj EDUBO

V červenci 2021 byla ukončená první část vývoje týkající se zejména hardware, který je vyvíjený společnostmi MIRONET a Mr. Cloud. Byl vyvinut nový komplexní systém a další IT technologie pro digitální výuku, který je založen na mobilní učebně Mironet. Vyvinuté řešení cílí na naplnění potřeb škol při přechodu na revizi RVP ZV. Řešení je plně mobilní, autonomní a umožňuje bezpečné připojení vlastních mobilních zařízení žáků (BYOD) v rámci prezenční výuky.

Celý dostupný systém je podpořený nabídkou služeb pro ekonomicky rentabilní opravy, renovaci a recyklaci stávajícího IT vybavení škol. U tohoto systému vyvinutého společností MIRONET je garantována budoucí plná kompatibilita s vyvíjeným software projektu EDUBO. V červenci 2021 byla ukončená první část vývoje týkající se zejména hardware, který je vyvíjený společnostmi MIRONET a Mr. Cloud. Byl vyvinut nový komplexní systém a další IT technologie pro digitální výuku, který je založen na mobilní učebně Mironet.

Vyvinuté řešení cílí na naplnění potřeb škol při přechodu na revizi RVP ZV. Řešení je plně mobilní, autonomní a umožňuje bezpečné připojení vlastních mobilních zařízení žáků (BYOD) v rámci prezenční výuky. Celý dostupný systém je podpořený nabídkou služeb pro ekonomicky rentabilní opravy, renovaci a recyklaci stávajícího IT vybavení škol. U tohoto systému vyvinutého společností MIRONET je garantována budoucí plná kompatibilita s vyvíjeným software projektu EDUBO.

Partneři projektu EDUBO

Mironet.cz a.s.

Partner projektu

Mr. Cloud s.r.o.

Zakládající řešitel projektu

PedF UK

Partner projektu

Rozvoj digitální gramotnosti

VaV projekt

CIRKULA

VaV projekt

Počítače dětem

Charitativní projekt

Evropská Unie

Evropský fond pro regionální rozvoj

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kontaktujte nás